برپایی یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/13
 کارگاه جستجوی پیشرفته در بانکهای اطلاعاتی برگزار شد .
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/12
برنامه ی کاری همکا ران محترم شیفت بعدازظهر جهت اطلاع دانشجویان نیمه اول 99-98
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/12
اطلاعیه برگزاری کارگاه دو روزه جستجوی پیشرفته در بانکهای اطلاعاتی
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/12
کارگاه آموزشی CLINICAL KEY  برگزار شد .
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/4/30
برگزاری کارگاه آموزشی کلینیکال کی ویژه اعضای محترم هیات علمی
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/4/19
ساعات کاری کتابخانه مرکزی دانشکده در ایام امتحانات خرداد ماه 98
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/29
گزارش خرید از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/11
برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/1/25
تغییر آدرس ISI وJCR
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/1/25
برگزاری کارگاه Clinical key
کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/1/25