کارگاه SID

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی SID

ویژه دانشجویان

مدرس: سرکار خانم مهندس صفری، کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

زمان برگزاری 98/12/20

محل برگزاری : سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده

محتوای کارگاه